Komentarz do Tory na szabat 27 listopada 2021 r.

W najbliższą sobotę (27 listopada) w synagodze czytamy fragment Pięcioksięgu Wajaszew, w którym zawarta jest drastyczna scena: jedenastu synów Jakuba wrzuca do studni na pustyni swego brata Józefa (Ks. Rdz. 37:23-35) „Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie – długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Potem zasiedli do posiłku”. (tłum. Biblia Tysiąclecia)

Abstrahując od cynizmu barci, którzy po skazaniu Józefa na pewną śmierć, spokojnie usiedli do obiadu, można zapytać: jaki jest związek między tym wydarzeniem a zbliżającym się świętem Chanuka? Oba te wydarzenia wspominamy w tym samym czasie, więc powinno je coś łączyć. Otóż nic ich nie łączy. Omawiany fragment biblii mówi o zazdrości i okrucieństwie w rodzinie, drugie dotyczy wojny Machabeuszy z Grekami i oczyszczenia świątyni w Jerozolimie w 164 r. pne.. Jednak spróbuję je połączyć za rabinem Shimonem Felixem (www.parashaofweek, 2018).

W Talmudzie w Traktacie Szabat (II-VI w. ne), zawarte są przepisy, które dotyczą rytuałów związanych z świętem Chanuki. Niespodziewanie, w tym samym miejscu pojawia się intrygujący midrasz (przypowieść) przytoczony przez Raw Kahana w imieniu Raw Natan bar Minjumi, który powiedział to w imieniu Raw Tanchum „Co Tora ma na myśli, kiedy mówi, że dół do którego wrzucili go bracia Józefa ‘był pusty; nie było w nim wody’. Jeśli mówi, że “był pusty”, to czyż nie jest jasnym, że “nie było w nim wody”? Do czego jest nam potrzebne to ostatnie zdanie? Zostało ono dodane, aby powiedzieć nam, że studnia nie była zwyczajnie „pusta”, ale pozbawiona była wody. Skoro nie było w niej wody, wypełniała ją jadowite węże i skorpiony”.

Gdyby ten midrasz był przytoczony w innym traktacie, prosta jego interpretacja wskazuje na okrucieństwo braci, którzy wrzucili Józefa do studni pełnej węży i skorpionów. Ten midrasz nie ma on nic wspólnego z Chanuką, i najwyraźniej znajduje się tam tylko dlatego, że został wypowiedziany przez wymienionych rabinów przy omawianiu praw tego święta. Przypomnę, że święto Chanuka obchodzone jest jako rocznica wydarzeń opisanych w deuterokanonicznej (dla Żydów) Księdze Machabejskiej 2:10,1-8: „Machabeusz, a z nim jego ludzie, pod wodzą Pana zdobyli świątynię i miasto (…)  Wypadło zaś tak, że w tym samym dniu, w którym świątynia był zbezczeszczona przez obcokrajowców, została ona oczyszczona, dwudziestego piątego tego samego miesiąca, którym jest Kislew. Z radością obchodzili uroczystość przez osiem dni (…). Wspólną zaś uchwałą i ślubowaniem postanowili, że cały naród żydowski będzie każdego roku obchodził ten dzień uroczyście” (tłum. Biblia Tysiąclecia).

Spróbujmy połączyć omawiany fragment biblii i talmudyczny midrasz: woda w studni jest symbolem Tory, a skorpionami i wężami jest kultura hellenistyczna promująca teatr, olimpiady, kult ciała, wszystko co nazywamy pogaństwem. Według Majmonidesa (1138-1204) Machabeusze przelewali krew w obronie wartości Tory, a nie dla wyzwolenia kraju przed greckim okupantem. Majmonides w kontekście święta Chanuka napisał “wydali oni (Grecy) na Izrael dekrety, które negowały ich religię, nie pozwalały praktykować Tory i micwot, ukradli ich pieniądze i ich córki…”.

Współczesna cywilizacja jest jak przytoczona studnia: pozbawiona życiodajnej Tory, skutkiem czego czyhają na nas niebezpieczeństwa powszechnej deprawacji, napastliwych mediów i hejtów w mediach społecznościowych.

Dzisiaj możemy postawić pytanie: czy wzorem Machabeuszy powinniśmy przelewać krew, ponieważ zbyt wielu Żydów chodzi do teatru lub do siłowni? Na to pytanie odpowiedzieli mędrcy Talmudu w Traktacie Szabat: zamiast obchodzić, jak Machabeusze rocznicę krwawej wojny – należy świętować cud światła w odnowionej Świątyni Jerozolimskiej.

We współczesnym świecie, gdy Europa jest wolna od wojen religijnych, gdy nie narzuca się „jedynej prawdy” siłą, wartością staje się moc stałego, codziennego dolewania pozytywnych wartości zawartych w Torze. Łącząc to, czego uczy nas nasza żydowska tradycja, z mądrością współczesnego świata, tworząc twórcze polaczenie między nimi, możemy stworzyć ubogacone środowisko dla nas samych i naszych dzieci, dla naszej kultury.

Szabat Szalom, Wesołej Chanuki.

Jerzy Kichler, 23 listopad 2021 r.

Niedziela, 21 listopada 2021

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Prorok Daniel w swoim widzeniu mówi o Synu Człowieczym, a kiedy mówi o Jego wiecznym panowaniu, zdaje się widzieć w Nim, kogoś, kto nie jest tylko ,,Człowieczy”. Jakiż bowiem król, ma wieczne panowanie na Ziemi? Władza Syna Człowieczego, jest wieczna, gdyż Królestwo Jego, nie jest z tego świata. I jest to prawda, gdyż KRÓLESTWO CHRYSTUSA – nie jest z tego świata, jak zaświadczył On sam przed Piłatem: ,,Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd” (J 18, 36). A jednak dotyczy świata, w którym i my żyjemy. Daniel, pisze również, że ,,Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie’’ (Dn 7, 14).To tak jakbyśmy słyszeli słowa Jezusa o Kościele zbudowanym na SKALE, wypowiedziane do PIOTRA: ,, Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr=Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt16, 18) i tobie dam klucze królestwa niebieskiego… Kim jest Syn Człowieczy, i czyją władzę przekazał Piotrowi? Jest On oczekiwanym Mesjaszem z rodu Dawida, nie raz określany Synem Dawida. Posiada On władzę równą Bogu Ojcu, gdyż jest jedno z Ojcem, tę władzę przekazał mu sam Ojciec.

Psalmista daje nam jeszcze bardziej wnikliwe zrozumienie, że to panowanie, ten tron, jest NIEWZRUSZONY I TRWA NA WIEKI, i dodaje ,, istniejesz od wieków Boże’’ (por. Ps 93).  A św. Jan w Apokalipsie pisze, że; Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą królów ziemi”, że jest Alfą i Omegą, tym KTÓRY JEST,KTÓRY BYŁI KTÓRY PRZYCHODZI, Wszechmogący”. Jest to niewątpliwie nawiązanie do wydarzenia, które przeżył Mojżesz, gdy usłyszał podobne słowa, w KRZAKU GOREJĄCYM ,,JA JESTEM, KTÓRY JESTEM (Por. Wj 3, 14), jak również słowa które wypowiedział Jezus do Faryzeuszy i Uczonych w Piśmie: ,,Jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich (por. J 8, 24).

Dziś to słowo jest dla ciebie, i dla mnie, po to abyś Chrystusa uczynił Panem i Królem swojego serca, i aby Jego Królestwo stało się twoim, przez ŁASKĘ. Dzięki Jego ŚWIADECTWU – my otrzymaliśmy dostęp do Ojca, w Duchu Świętym, możemy wołać; niech przyjdzie Twoje Królestwo. Przez CHRZEST staliśmy się uczestnikami Jego Boskiego życia, i Jego Wiecznego Kapłaństwa:,,Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą królów ziemi.

Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

0. Marcin Wirkowski

Salon Wzajemnego Szacunku

Kolejna odsłona Salonu Wzajemnego Szacunku z Mirą Żelechower – Aleksiun, jako Gościem Salonu, odbędzie się we środę 17 listopada 2021 roku o godzinie 19:00 w Synagodze pod Białym Bocianem w Sali Kinowej. Tematem spotkania będzie Sens życia w perspektywie wieczności. Salon poprowadzi Jerzy Kichler

Mira Żelechower – Aleksiun jest artystką aktywną we wrocławskim i ogólnopolskim środowisku sztuki. Jest malarką i scenografem. Była związana z teatrem studenckim Kalambur, w którym stworzyła scenografie, m.in. do Gyubala Wahazara Gombrowicza w reżyserii Włodzimierza Hermana, do premiery Mole i odwiedziny Piotra Załuskiego, do Łysej śpiewaczki Ionesco
z W. Hermanem. Innym teatrem, z którym związała się od jego początków, był Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. Artystka współorganizowała liczne wydarzenia w ramach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Współtworzyła ideę, sympozjum i wystawę Biennale Młodych Droga i Prawda w kościele św. Krzyża we Wrocławiu (1985, 1987). Za znaczący fakt w życiu artystycznym Mira uważa wybór jej obrazu Zrastanie jako puentę wystawy Polaków portret własny. Jej obraz stanowił także ważny akcent wystawy Obcy w domu. Wokół Marca ’68, w 50. rocznicę Marca ’68, 2018. Z okazji 50-lecia pracy twórczej Miry ukazała się książka Mona opowieść o życiu malarki Moniki Braun. Wkrótce ukaże się wysiłkiem wrocławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki monografia pt Mira między A i Ż . Wystawy indywidualne: około 50, udział w ponad 80. wystawach zbiorowych oraz w licznych sympozjach, panelach artystycznych i innych istotnych działaniach w obszarze sztuki.

Wstęp wolny

Salon Wzajemnego Szacunku

Fundacja “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma przyjemność zaprosić do Salonu Wzajemnego Szacunku, który odbędzie się 3 listopada 2021 r. o godz. 19:00 w sali parafialnej przy Kościele Opatrzności Bożej na ul. Kazimierza Wielkiego 29. Naszym gościem będzie dr hab. Jerzy Żurko, socjolog, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się badaniem kultury rozumianej jako sfera wartości. Tematem naszego spotkania będzie: „Sytuacja kulturowa mniejszości narodowych w Polsce.”

Dr hab. Jerzy Żurko jest absolwentem wrocławskiego kulturoznawstwa. Doktorat na temat tożsamości narodowej Łemków w Polsce obronił 1997 r. i od tego momentu pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. obronił pracę habilitacyjną na temat systemu wartości osób bezdomnych przebywających na terenie woj. dolnośląskiego. Brał udział w diagnozie problemów społecznych miasta Wrocławia, w której był odpowiedzialny za problem bezdomności. Od 2017 r. jest Kierownikiem Zakładu Socjologii Nauki Wiedzy i Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2020 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski decyzją prezydenta R.P. Andrzeja Dudy.

Środowy Salon poprowadzi Janusz Witt

Wstęp Wolny

Ruszyły zapisy na warsztaty
językowe on-line!

Mamy przyjemność ogłosić, że ruszyły zapisy na tegoroczne warsztaty językowe organizowane przez naszą Fundację! Już po raz drugi spotkania odbywać się będą on-line poprzez platformę  Zoom. Wracają języki znane z poprzednich edycji: hebrajski, jidysz i cerkiewnosłowiański. W ofercie pojawiła się też nowość: język łaciński!

Warsztaty zostaną przeprowadzone według autorskich programów przygotowanych przez zaproszonych do współpracy specjalistów. Dla każdego z czterech języków zaplanowanych jest pięć dwugodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy zapoznają się z zasadami pisowni oraz podstawami czytania. Prowadzący przybliżą także historię, bogactwo literatury i kultury każdego języka.

Nasi prowadzący:

Język hebrajski – Tomasz Duda. Nauczyciel języka hebrajskiego i języka polskiego, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją: historia i kultura Żydów polskich. Od lat w szkołach we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. W Katedrze Judaistyki wykłada „Wprowadzenie do judaizmu” oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę.

Język jidysz – Anna Kałużna. Pracuje w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, jidyszystka, w swojej pracy doktorskiej zajmowała się powojennym teatrem żydowskim na Dolnym Śląsku.

Język cerkiewnosłowiański – ks. Piotr Nikolski. Duchowny prawosławny. Ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w tymże roku otrzymał święcenia kapłańskie. Głównym kierunkiem zainteresowań naukowych ks. Piotra Nikolskiego są relacje prawosławnej i rzymskokatolickiej tradycji ascetycznych w kontekście dialogu ekumenicznego. Od kilku lat zajmuje się tłumaczeniem prawosławnej literatury ascetycznej na język polski.

Język łaciński – Karolina Szula. Studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Od kilku lat uczy języka łacińskiego na międzynarodowych warsztatach Schola Aestiva Posnaniensis oraz prowadzi zajęcia z tego języka z wykorzystaniem metody konwersacyjnej w jednej z wrocławskich szkół.

Warsztaty są bezpłatne, wystarczy pobrać właściwą kartę zgłoszeniową, wypełnić ją i odesłać jej zdjęcie lub skan na adres: zapisywarsztatyjezykowe@gmail.com

 Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Karty zgłoszeniowe do pobrania (decyduje kolejność zgłoszeń):

Salon Wzajemnego Szacunku

Zapraszamy serdecznie w środę 27 listopada o 19:00 do Sali Świętej Rodziny przy parafii O.O. Paulinów pw. św. Mikołaja przy ul. św. Antoniego 30 na spotkanie w ramach Salonu Wzajemnego Szacunku w Dzielnicy Czterech Wyznań.


Gościem salonu będzie o. Łukasz Miśko OP przeor klasztoru O.O. Dominikanów we Wrocławiu. Wygłosi wykład „Amerykański katolicyzm na tle innych wyznań i religii w USA”.

Prelegent pracował w zespole duszpasterzy Columbia University w Nowym Jorku, gdzie koncentrował się na formacji liturgicznej wiernych, wykorzystując w swojej pracy muzykę liturgiczną praktykowaną w polskich środowiskach dominikańskich. We współpracy z Christopherem Muellerem przygotowywał tłumaczenia i aranżacje oraz popularyzował ją w kolejnych miejscach swojej posługi: Columbia University w Nowym Jorku, Holy Family Cathedral w Anchorage, University of Washington Newman Center w Seattle oraz St. Catherine’s Newman Center w Salt Lake City.
W lipcu 2019 roku powrócił do Polski, aby objąć stanowisko prezesa Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, a w kwietniu 2021 został wybrany przeorem wrocławskiego Klasztoru O.O. Dominikanów.

Środowy Salon poprowadzi Stanisław Rybarczyk.


Wstęp wolny

KONCERT CZTERECH WYZNAŃ

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy Koncert Czterech Wyznań, który odbędzie się w poniedziałek 25 października 2021 o godzinie 18:00 w kościołach i Synagodze Pod Białym Bocianem.

Publiczność będzie wędrowała przez poszczególne świątynie, wysłuchując koncertów, począwszy od Katedry Prawosławnej (godz. 18:00), kończąc w kościele Opatrzności Bożej (godz. 20:00).

Podczas tego wydarzenia będą mieli Państwo okazję do wysłuchania muzyki charakterystycznej dla każdego z czterech wyznań. Przed Państwem zaprezentują się trzy znakomite wrocławskie chóry: Chór Wrocławskich Cerkwi pod dyrekcją ks. prot. Grzegorza Cebulskiego w repertuarze cerkiewnym, Cantores Minores Wratislavienses pod dyrekcją Piotra Karpety w repertuarze katolickim i ewangelickim oraz Chór Synagogi pod Białym Bocianem pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka w repertuarze synagogalnym.

Poniżej plan koncertu:

godzina 18:00

Katedra Prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy ul. św. Mikołaja 40

Chór Wrocławskich Cerkwi – śpiewy Kościoła prawosławnego

godzina 18:40

Kościół O.O Paulinów pw. św. Antoniego ul. Św. Antoniego 30

Chór Cantores Minores Wratislavienses – śpiewy Kościoła katolickiego

godzina 19:15

Synagoga pod Białym Bocianem ul. P. Włodkowica 7

Chór Synagogi pod Białym Bocianem – śpiewy synagogalne

godzina 20:00

Kościół Ewangelicko-Augsburski Opatrzności Bożej, ul K. Wielkiego 29

Chór Cantores Minores Wratislavienses – śpiewy Kościoła ewangelickiego

Wstęp wolny

Cantores Minores Wratislavienses wrocławski chór kameralny został założony przez Edmunda Kajdasza w 1966 roku. Pod kierunkiem obecnego dyrygenta Piotra Karpety (od 1991 r.) chór został zmniejszony do 17 śpiewaków, by móc zgodnie z aktualnymi tendencjami wykonawczymi prezentować muzykę dawnych epok. Artyści zespołu występują także w mniejszych składach, od 4 do 12 osób, współpracują z innymi zespołami w Polsce i za granicą, a także występują jako soliści. Repertuar zespołu liczący ponad 1000 pozycji obejmuje całą muzykę Europy od średniowiecza po muzykę współczesną.

Zespół dał już ponad 2500 koncertów, dokonał ponad 100 nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (ponad 40 płyt), występował na licznych festiwalach (m. in. 36 razy na festiwalu Wratislavia Cantans). Podczas swych podróży zagranicznych odwiedził większość krajów europejskich, a także Izrael, Turcję, Gruzję, Armenię, Azerbejdżan i Meksyk. Nagrana w 2007 roku płyta z cyklu Musica Claromontana vol. 21 z utworami Józefa Elsnera otrzymała nominację do nagrody Fryderyk. W ostatnich latach zespół wystąpił m. in. na festiwalach Warszawska Jesień, Gaude Mater (po raz 8.), Musica Polonica Nova, Legnica Cantat, World Music Days, Wratislavia Cantans (inauguracja 2015) i nagrał 5 kolejnych płyt (m. in. utwory chóralne Rafała Augustyna). W latach 2014-2016 zespół realizował projekt Rudolphina (prezentacja XVII-wiecznych zbiorów muzycznych księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa)

Piotr Karpeta ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie pracował później jako asystent. Przez 10 lat był chórmistrzem w Filharmonii Opolskiej, przygotowując kilkadziesiąt programów koncertowych oraz nagrań. Od 1991 roku jest dyrektorem Wrocławskich Kameralistów, prowadzi chór Cantores Minores Wratislavienses. Jest współzałożycielem i solistą zespołu Ars Cantus oraz Chóru Męskiego Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu Oktoich. Występował jako dyrygent i śpiewak w ponad 20 krajach, brał udział w wielu programach zarejestrowanych przez Polskie Radio i Telewizję Polską oraz w kilkudziesięciu nagraniach płytowych. Odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Zasłużony dla Wrocławia i in.

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem powstał w kwietniu 1996 roku z inicjatywy wrocławskiego dyrygenta Stanisława Rybarczyka oraz studentów i absolwentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a także dzięki przychylności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. 

Zespół występuje regularnie w Polsce i za granicą. Brał udział w licznych Festiwalach m.in.: Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu „Wratislavia Cantans”, Festiwalu Muzyki Sakralnej w Warszawie, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie, Muzycznym Festiwalu w Łańcucie. Koncertował na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem. Uczestniczył w obchodach rocznicy Nocy Kryształowej w Hanowerze, Brunszwiku, Berlinie, Hamburgu i Görlitz. 

Zespół towarzyszy nabożeństwom podczas świąt żydowskich i innych uroczystości w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Współpracuje z Europejskim Centrum Muzyki Żydowskiej w Hanowerze kierowanym przez Andora  Izsáka.

Stanisław Michał Rybarczyk związany, przez lata kariery artystycznej, jako dyrygent z Operą Wrocławską, Filharmonią Wrocławską, Ośrodkiem PR i TV we Wrocławiu, Wojewódzkim Domem Kultury, Centrum Sztuki IMPART, Agencją Artystyczną Pro Musica, Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Liceum Muzycznym we Wrocławiu, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu oraz Theater Goerlitz /Niemcy/. 

Twórca i wieloletni dyrektor artystyczny Zespołu Kameralnego PR i TV we Wrocławiu, Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk, Chóru Kameralnego Filharmonii Wrocławskiej i szeregu innych zespołów. 

Wystąpił na wielu festiwalach m. in. Wratislavia Cantans, Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu Gaude Mater, Silesia Sonans, Legnica Cantat, Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, festiwalach w Madrycie, Wiesbaden, Rydze, Nancy, Berlinie i Tallinie. 

Koncertował i współpracował z wieloma znakomitymi Artystami: Jerzym Maksymiukiem, Stefanem Stuligroszem, Adamem Hanuszkiewiczem, Josephem Malovanym, Radosławem Żukowskim, Piotrem Łykowskim, Moshe Sternem, Kazimierzem Myrlakiem, Krzysztofem Kolbergerem, Jerzym Mechlińskim, Lwem Kuznietzovem, Andorem Izsakiem, Lindsayem Davidsonem, Bente Kahan, Justyną Steczkowską, Wiesławem Hejną, Romanem Kołakowskim i wieloma innymi. 

Współpracował przy realizacji filmów: „Seszele”, w reż. B. Lindy, „Deszczowy żołnierz” w reż. W. Saniewskiego oraz kilku innych. 

Twórca i dyrektor artystyczny wrocławskich Wieczorów Tumskich, Koncertów Hawdalowych i Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA. 

We wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku powołał do życia cykl „Biblia i Muzyka”, zainicjował warsztaty „Śpiewaj z rabinem, pastorem i księdzem”, założył ponadto dyskusyjny Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. 

Dyrektor artystyczny Fundacji PRO ARTE, dyrektor Agencji Artystycznej Art & Business Direction, przewodniczący zarządu Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021 oraz ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).

Wieczór odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego

Ruszyły zapisy na Warsztaty „Dzieciaki”

Warsztaty „Dzieciaki” to cykl bezpłatnych zajęć z edukacji międzywyznaniowej, podczas których dzieci (w wieku 8-12 lat) mają okazję poznać tradycję wyznania ewangelickiego, katolickiego, prawosławnego i judaizmu. Każde z czterech spotkań koncentruje się na innym wyznaniu. Rozpoczynamy od zwiedzania kościoła lub synagogi z przedstawicielem danego wyznania, następnie dzieci ugruntowują i poszerzają zdobytą wiedzę podczas warsztatów artystycznych.

W tym semestrze będziemy poznawać kulturę wyznań znajdujących się w Dzielnicy oraz ich mniejszości etnicznych. Nauczymy się tańców łemkowskich, stworzymy instrumenty muzyczne oraz zgłębimy zwyczaje żydowskie i katolickie. Dzięki zabawom w przyjaznej atmosferze z bliska przyjrzymy się temu, co dotąd pozostawało obce.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

6.11, 13.11, 21.11 w godzinach 11:00 – 14:00.

Zgłoszenia (wyłącznie na cały cykl) prosimy wysyłać na adres:

warsztaty.dzieciaki@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona.

25 lat Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem!

W poniedziałek 4 października, w przepięknym wnętrzu Synagogi Pod Białym Bocianem, odbędzie się niezwykły koncert jubileuszowy, na który serdecznie zaprasza Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu oraz Fundacja PRO ARTE. Na zaproszenie dyrygenta i dyrektora artystycznego Chóru – Stanisława Rybarczyka, na scenie – oprócz Jubilatów – pojawią się goście specjalni: Anna Maria Jopek, kantor Yoni Rose, Piotr Wojtasik oraz Symfoniczna Orkiestra Jubileuszowa. Koncert otworzy Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu – Klara Kołodziejska.

W 2021 roku przypada jubileusz 25-lecia działalności artystycznej jedynego chóru synagogalnego w Polsce, Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu. Od ćwierć wieku Stanisław Rybarczyk, założyciel, dyrektor artystyczny i dyrygent Chóru wraz ze znakomitymi Śpiewakami, przywołuje do życia muzykę zamordowanych synagog, muzykę, która zamilkła. To dzięki ich działalności muzyka synagogalna odrodziła się na terenie Polski i może być z sukcesem wykonywana w salach koncertowych, synagogach, kościołach, czy podczas występów plenerowych. 25 lat działalności, to pasmo wielu niezwykłych koncertów często w mało oczywistych miejscach, szereg nagranych płyt, a także działalność na rzecz dialogu międzyreligijnego. Misją Chóru jest przywracanie do życia zapomnianych lub zaginionych kompozycji synagogalnych i tę misję udaje się z powodzeniem od lat realizować. Szczególnie ważna dla Zespołu jest prezentacja śpiewów synagogalnych w miejscach, gdzie publiczność nigdy nie mogła się zetknąć z tradycją i kulturą żydowską – a to udaje się dzięki licznym partnerom i przyjaciołom w kraju i poza granicami Polski.

Program koncertu ma ukazać mistrzostwo Chóru i jego różnorodne możliwości wykonawcze, w programie pojawią się: utwory z orkiestrą, organami, solistami, a także a capella. Zaproszenie do udziału w koncercie jubileuszowym przyjęły znakomite osobistości muzycznego świata: obdarzona niezwykłą barwą głosu, wybitna wokalistka – Anna Maria Jopek, zaprzyjaźniony z Chórem kantor Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Frankfurcie nad Menem – Yoni Rose, a także jeden z najwybitniejszych polskich jazzmanów – Piotr Wojtasik. Z pewnością będzie to wieczór pełen muzycznych uniesień!

Nie chcę dokładnie opisywać w tym momencie historii Chóru, trudności z literaturą, nutami, językiem hebrajskim i jidysz, brakiem tradycji wykonawczych w Polsce, a także sukcesów artystycznych, czy też nagrań płytowych. Dzięki niezliczonym ludziom dobrej woli Chór powstał, i już w pierwszym roku działalności wystąpił na przesławnym Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, w Starej Synagodze na Szerokiej… i jaki był to koncert… publiczność szczelnie wypełniła synagogę, a ci którzy się nie dostali do środka, siedzieli na krawężniku wzdłuż ul. Szerokiej. Drzwi i okna synagogi pozostawały otwarte. I tych wielkich wydarzeń przez ćwierć wieku nazbierało się niezliczoną ilość…

Ilość wzruszeń Śpiewaków, Instrumentalistów, wielkich Kantorów, Dyrygenta, a przede wszystkim niepoliczonej Publiczności, wierzę w to głęboko, wypełniła obszerne fragmenty nieba! Pamiętam, jak jeden z krytyków muzycznych napisał: „z pewnością anioły fruwały wówczas pod sufitem Synagogi Pod Białym Bocianem…”. Być może, kiedyś uda mi się opisać tę niezwykłą drogę….

Niech następne lata pracy Chóru przyniosą kolejne wielkie sukcesy i niech niezwykłe umiejętności śpiewaków wypełnią radością słuchaczy w tych znanych już miejscach koncertów, ale i w tych, gdzie jeszcze nie rozbrzmiały! Stanisław Rybarczyk

Dofinansowano ze środków: Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje 2021, Miasta Wrocław oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

25 lat Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem
Koncert Jubileuszowy
4.10.2021, poniedziałek, godz. 19:00
Synagoga Pod Białym Bocianem, Wrocław
ul. Pawła Włodkowica 7

Anna Maria Jopek – wokal
Yoni Rose – kantor
Piotr Wojtasik – trąbka

Magdalena Dynowska – sopran
Piotr Bunzler – tenor
Piotr Rojek – organy, fortepian

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem
Symfoniczna Orkiestra Jubileuszowa

Stanisław Rybarczyk – dyrygent

W programie: muzyka synagogalna i tradycyjna

Bilety: 60 zł (normalne), 50 zł (ulgowe: uczniowie, studenci, seniorzy)

Do nabycia: w serwisie Ticketmaster (www.ticketmaster.pl), w sieci sklepów Media Markt, w Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej przy ul. św. Antoniego 8 oraz
na 2 godziny przed koncertem w Synagodze Pod Białym Bocianem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie koncertu.


Organizatorzy:
Fundacja „PRO ARTE”
Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu

Współorganizator:
Agencja Art & Business Direction

Mecenat:
Miasto Wrocław
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.simcha.art.pl
www.proarte.org.pl
www.facebook.com/GminaZydowska
www.facebook.com/ChorSynagogalny