Komentarz katolicki na niedzielę 19.12.2021 r.

,,A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności’’. (Mi 5, 1).

Najmniejszy, wcale nie oznacza, najgorszy, wręcz przeciwnie, prorok Micheasz prorokuje o PRZYJŚCIU MESJASZA, z najmniejszego plemienia judzkiego – BETLEHEM EFRATA.

Również Jezus, który jest Mesjaszem narodził się w BETLEHEM hebr. oznacza DOM CHLEBA, aby później podczas swojej misji na ziemi, rozmnażać chleb, karmić głodnych, w końcu aby pokazać, że SAM jest CHLEBEM ŻYCIA, pokarmem na ŻYCIE WIECZNE. ,,Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (por. J 6, 35).

,,Pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności’’ por. (Mi 5,1). Pochodzenie Mesjasza, jest związane z jednej strony z Jego odwiecznym przebywaniem w ,,ŁONIE OJCA”, bowiem jest On posłany przez OJCA, z nieba, JEST OD BOGA, i jak mówi prorok: ,, Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego” ( por. Mi 5,1-2).

Z drugiej jest On tym, który jak powie św. Paweł: ,,…nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem ale przyjął postać sługi, podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, i uniżył samego siebie aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. I jest to Jego pochodzenie z RODU DAWIDA, o czym piszą PROROCY; ,,Oto nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą” (por. Jr 23,5).

,,Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże» (por. Hbr 10, 5-6).

,,Utworzyłeś mi ciało…”, w tych słowach możemy zobaczyć Jezusa narodzonego z Maryi, w ŁONIE KTÓREJ, zostało utworzone CIAŁO ZBAWICIELA. O czym również prorokowali prorocy: ,,Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić… (por. Mi 5). ,,A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami’’ (por. Mt 1, 23). A na innym miejscu: ,,Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona’’ (por. Łk 1, 42).

,,Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego” (por. Mi 5,3).

,,Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca’’

Mesjasz, Zbawiciel, który ma przyjść niebawem, wcielone Słowo Boga, Syn Boży, utożsamił się z nami, nie mając grzechu w sobie, stał się jednym z nas, abyśmy w Nim mieli życie. Odkupił nas i wyzwolił z grzechu, abyśmy Jego łaską zostali przemienieni i przebóstwieni, po to abyśmy mieli udział w Jego Boskim życiu. Podniósł nas z upadku składając ofiarę z siebie samego, raz na zawsze, gdyż nie jest możliwym, aby człowiek mógł sam się wykupić swoimi uczynkami, modlitwami czy jeszcze czymś innym. Nasz Zbawiciel, przyjął postać sługi, ,,Oto idę, aby spełnić wolę Twoją”. Podobnie jak Jego Przeczysta Matka: ,, Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (por. Łk 1, 38).

Abyśmy również i my, w Jej wstawiennictwie szukali pociechy, i siły do pełnienia woli Boga.

O. Marcin Wirkowski OSPPE