Komentarz katolicki na niedzielę 19.12.2021 r.

,,A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności’’. (Mi 5, 1).

Najmniejszy, wcale nie oznacza, najgorszy, wręcz przeciwnie, prorok Micheasz prorokuje o PRZYJŚCIU MESJASZA, z najmniejszego plemienia judzkiego – BETLEHEM EFRATA.

Również Jezus, który jest Mesjaszem narodził się w BETLEHEM hebr. oznacza DOM CHLEBA, aby później podczas swojej misji na ziemi, rozmnażać chleb, karmić głodnych, w końcu aby pokazać, że SAM jest CHLEBEM ŻYCIA, pokarmem na ŻYCIE WIECZNE. ,,Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (por. J 6, 35).

,,Pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności’’ por. (Mi 5,1). Pochodzenie Mesjasza, jest związane z jednej strony z Jego odwiecznym przebywaniem w ,,ŁONIE OJCA”, bowiem jest On posłany przez OJCA, z nieba, JEST OD BOGA, i jak mówi prorok: ,, Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego” ( por. Mi 5,1-2).

Z drugiej jest On tym, który jak powie św. Paweł: ,,…nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem ale przyjął postać sługi, podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, i uniżył samego siebie aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. I jest to Jego pochodzenie z RODU DAWIDA, o czym piszą PROROCY; ,,Oto nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą” (por. Jr 23,5).

,,Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże» (por. Hbr 10, 5-6).

,,Utworzyłeś mi ciało…”, w tych słowach możemy zobaczyć Jezusa narodzonego z Maryi, w ŁONIE KTÓREJ, zostało utworzone CIAŁO ZBAWICIELA. O czym również prorokowali prorocy: ,,Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić… (por. Mi 5). ,,A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami’’ (por. Mt 1, 23). A na innym miejscu: ,,Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona’’ (por. Łk 1, 42).

,,Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego” (por. Mi 5,3).

,,Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca’’

Mesjasz, Zbawiciel, który ma przyjść niebawem, wcielone Słowo Boga, Syn Boży, utożsamił się z nami, nie mając grzechu w sobie, stał się jednym z nas, abyśmy w Nim mieli życie. Odkupił nas i wyzwolił z grzechu, abyśmy Jego łaską zostali przemienieni i przebóstwieni, po to abyśmy mieli udział w Jego Boskim życiu. Podniósł nas z upadku składając ofiarę z siebie samego, raz na zawsze, gdyż nie jest możliwym, aby człowiek mógł sam się wykupić swoimi uczynkami, modlitwami czy jeszcze czymś innym. Nasz Zbawiciel, przyjął postać sługi, ,,Oto idę, aby spełnić wolę Twoją”. Podobnie jak Jego Przeczysta Matka: ,, Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (por. Łk 1, 38).

Abyśmy również i my, w Jej wstawiennictwie szukali pociechy, i siły do pełnienia woli Boga.

O. Marcin Wirkowski OSPPE

Salon Wzajemnego Szacunku

Kolejna odsłona Salonu Wzajemnego Szacunku z Anną Czerewacką w roli prelegentki odbędzie się we czwartek 2 grudnia 2021 roku o godzinie 19:00. Temat spotkania będzie następujący: Co zmienia język polski w tradycji nabożeństwa prawosławnego? Rozmowę poprowadzi Andrzej Michaluk.

Anna Czerewacka – z zawodu ekonomistka, pracuje jako analityczka w dużej korporacji branży IT w Warszawie.
W latach 2007-2011 była głównym koordynatorem serwisu internetowego cerkiew.pl, który publikuje informacje o historii i współczesności Cerkwi Prawosławnej w Polsce i na świecie oraz upowszechnia wiedzę o Prawosławiu.

Prelegentka, jest związana z Kaplicą p.w. św. Grzegorza Peradze w Warszawie od momentu jej powstania w 2005 roku. Aktywnie współorganizuje życie parafii prowadząc również jej chór, którym dyryguje podczas nabożeństw.
Wraz z kierowanym przez siebie chórem, brała udział w wielu koncertach muzyki cerkiewnej, promując polskojęzyczne przekłady tekstów cerkiewnych nie tylko z języka cerkiewnosłowiańskiego.
Na potrzeby nabożeństw opracowała muzycznie śpiewy liturgiczne w języku polskim, które zebrała w pokaźny zbiór nut na różne okazje.

Ponadto założyła stronę internetową Kaplicy www.liturgia.cerkiew.pl, dokumentującą różne wydarzenia, coraz liczniejszej, Wspólnoty parafialnej oraz zawierającą bogatą kolekcję wszystkich niezbędnych tłumaczeń tekstów liturgicznych wraz z nutami śpiewu.

Pani Anna Czerewacka jest niezwykle aktywna w promowaniu języka polskiego w życiu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej w Polsce, a także roli laikatu w działalności wspólnot parafialnych.
Brała także udział w wielu konferencjach dotyczących działalności ekumenicznej kościołów w Polsce.

Salon, na który serdecznie zapraszamy, nie jest dla Pani Anny Czerewackiej pierwszym kontaktem z naszą Fundacją – w 2013 roku była panelistką, w Panelu “Droga ku Tolerancji”, pt. “Tolerancja, szacunek czy miłość”.

Spotkanie odbędzie na Zoomie, po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo możliwość uczestniczenia w wydarzeniu
https://ewst-pl.zoom.us/j/93024343972

Serdecznie zapraszamy!

Salon Wzajemnego Szacunku

Fundacja “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma przyjemność zaprosić do Salonu Wzajemnego Szacunku, który odbędzie się 3 listopada 2021 r. o godz. 19:00 w sali parafialnej przy Kościele Opatrzności Bożej na ul. Kazimierza Wielkiego 29. Naszym gościem będzie dr hab. Jerzy Żurko, socjolog, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się badaniem kultury rozumianej jako sfera wartości. Tematem naszego spotkania będzie: „Sytuacja kulturowa mniejszości narodowych w Polsce.”

Dr hab. Jerzy Żurko jest absolwentem wrocławskiego kulturoznawstwa. Doktorat na temat tożsamości narodowej Łemków w Polsce obronił 1997 r. i od tego momentu pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. obronił pracę habilitacyjną na temat systemu wartości osób bezdomnych przebywających na terenie woj. dolnośląskiego. Brał udział w diagnozie problemów społecznych miasta Wrocławia, w której był odpowiedzialny za problem bezdomności. Od 2017 r. jest Kierownikiem Zakładu Socjologii Nauki Wiedzy i Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2020 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski decyzją prezydenta R.P. Andrzeja Dudy.

Środowy Salon poprowadzi Janusz Witt

Wstęp Wolny

Ruszyły zapisy na warsztaty
językowe on-line!

Mamy przyjemność ogłosić, że ruszyły zapisy na tegoroczne warsztaty językowe organizowane przez naszą Fundację! Już po raz drugi spotkania odbywać się będą on-line poprzez platformę  Zoom. Wracają języki znane z poprzednich edycji: hebrajski, jidysz i cerkiewnosłowiański. W ofercie pojawiła się też nowość: język łaciński!

Warsztaty zostaną przeprowadzone według autorskich programów przygotowanych przez zaproszonych do współpracy specjalistów. Dla każdego z czterech języków zaplanowanych jest pięć dwugodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy zapoznają się z zasadami pisowni oraz podstawami czytania. Prowadzący przybliżą także historię, bogactwo literatury i kultury każdego języka.

Nasi prowadzący:

Język hebrajski – Tomasz Duda. Nauczyciel języka hebrajskiego i języka polskiego, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją: historia i kultura Żydów polskich. Od lat w szkołach we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. W Katedrze Judaistyki wykłada „Wprowadzenie do judaizmu” oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę.

Język jidysz – Anna Kałużna. Pracuje w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, jidyszystka, w swojej pracy doktorskiej zajmowała się powojennym teatrem żydowskim na Dolnym Śląsku.

Język cerkiewnosłowiański – ks. Piotr Nikolski. Duchowny prawosławny. Ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w tymże roku otrzymał święcenia kapłańskie. Głównym kierunkiem zainteresowań naukowych ks. Piotra Nikolskiego są relacje prawosławnej i rzymskokatolickiej tradycji ascetycznych w kontekście dialogu ekumenicznego. Od kilku lat zajmuje się tłumaczeniem prawosławnej literatury ascetycznej na język polski.

Język łaciński – Karolina Szula. Studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Od kilku lat uczy języka łacińskiego na międzynarodowych warsztatach Schola Aestiva Posnaniensis oraz prowadzi zajęcia z tego języka z wykorzystaniem metody konwersacyjnej w jednej z wrocławskich szkół.

Warsztaty są bezpłatne, wystarczy pobrać właściwą kartę zgłoszeniową, wypełnić ją i odesłać jej zdjęcie lub skan na adres: zapisywarsztatyjezykowe@gmail.com

 Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Karty zgłoszeniowe do pobrania (decyduje kolejność zgłoszeń):

KONCERT CZTERECH WYZNAŃ

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy Koncert Czterech Wyznań, który odbędzie się w poniedziałek 25 października 2021 o godzinie 18:00 w kościołach i Synagodze Pod Białym Bocianem.

Publiczność będzie wędrowała przez poszczególne świątynie, wysłuchując koncertów, począwszy od Katedry Prawosławnej (godz. 18:00), kończąc w kościele Opatrzności Bożej (godz. 20:00).

Podczas tego wydarzenia będą mieli Państwo okazję do wysłuchania muzyki charakterystycznej dla każdego z czterech wyznań. Przed Państwem zaprezentują się trzy znakomite wrocławskie chóry: Chór Wrocławskich Cerkwi pod dyrekcją ks. prot. Grzegorza Cebulskiego w repertuarze cerkiewnym, Cantores Minores Wratislavienses pod dyrekcją Piotra Karpety w repertuarze katolickim i ewangelickim oraz Chór Synagogi pod Białym Bocianem pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka w repertuarze synagogalnym.

Poniżej plan koncertu:

godzina 18:00

Katedra Prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy ul. św. Mikołaja 40

Chór Wrocławskich Cerkwi – śpiewy Kościoła prawosławnego

godzina 18:40

Kościół O.O Paulinów pw. św. Antoniego ul. Św. Antoniego 30

Chór Cantores Minores Wratislavienses – śpiewy Kościoła katolickiego

godzina 19:15

Synagoga pod Białym Bocianem ul. P. Włodkowica 7

Chór Synagogi pod Białym Bocianem – śpiewy synagogalne

godzina 20:00

Kościół Ewangelicko-Augsburski Opatrzności Bożej, ul K. Wielkiego 29

Chór Cantores Minores Wratislavienses – śpiewy Kościoła ewangelickiego

Wstęp wolny

Cantores Minores Wratislavienses wrocławski chór kameralny został założony przez Edmunda Kajdasza w 1966 roku. Pod kierunkiem obecnego dyrygenta Piotra Karpety (od 1991 r.) chór został zmniejszony do 17 śpiewaków, by móc zgodnie z aktualnymi tendencjami wykonawczymi prezentować muzykę dawnych epok. Artyści zespołu występują także w mniejszych składach, od 4 do 12 osób, współpracują z innymi zespołami w Polsce i za granicą, a także występują jako soliści. Repertuar zespołu liczący ponad 1000 pozycji obejmuje całą muzykę Europy od średniowiecza po muzykę współczesną.

Zespół dał już ponad 2500 koncertów, dokonał ponad 100 nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (ponad 40 płyt), występował na licznych festiwalach (m. in. 36 razy na festiwalu Wratislavia Cantans). Podczas swych podróży zagranicznych odwiedził większość krajów europejskich, a także Izrael, Turcję, Gruzję, Armenię, Azerbejdżan i Meksyk. Nagrana w 2007 roku płyta z cyklu Musica Claromontana vol. 21 z utworami Józefa Elsnera otrzymała nominację do nagrody Fryderyk. W ostatnich latach zespół wystąpił m. in. na festiwalach Warszawska Jesień, Gaude Mater (po raz 8.), Musica Polonica Nova, Legnica Cantat, World Music Days, Wratislavia Cantans (inauguracja 2015) i nagrał 5 kolejnych płyt (m. in. utwory chóralne Rafała Augustyna). W latach 2014-2016 zespół realizował projekt Rudolphina (prezentacja XVII-wiecznych zbiorów muzycznych księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa)

Piotr Karpeta ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie pracował później jako asystent. Przez 10 lat był chórmistrzem w Filharmonii Opolskiej, przygotowując kilkadziesiąt programów koncertowych oraz nagrań. Od 1991 roku jest dyrektorem Wrocławskich Kameralistów, prowadzi chór Cantores Minores Wratislavienses. Jest współzałożycielem i solistą zespołu Ars Cantus oraz Chóru Męskiego Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu Oktoich. Występował jako dyrygent i śpiewak w ponad 20 krajach, brał udział w wielu programach zarejestrowanych przez Polskie Radio i Telewizję Polską oraz w kilkudziesięciu nagraniach płytowych. Odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Zasłużony dla Wrocławia i in.

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem powstał w kwietniu 1996 roku z inicjatywy wrocławskiego dyrygenta Stanisława Rybarczyka oraz studentów i absolwentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a także dzięki przychylności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. 

Zespół występuje regularnie w Polsce i za granicą. Brał udział w licznych Festiwalach m.in.: Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu „Wratislavia Cantans”, Festiwalu Muzyki Sakralnej w Warszawie, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie, Muzycznym Festiwalu w Łańcucie. Koncertował na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem. Uczestniczył w obchodach rocznicy Nocy Kryształowej w Hanowerze, Brunszwiku, Berlinie, Hamburgu i Görlitz. 

Zespół towarzyszy nabożeństwom podczas świąt żydowskich i innych uroczystości w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Współpracuje z Europejskim Centrum Muzyki Żydowskiej w Hanowerze kierowanym przez Andora  Izsáka.

Stanisław Michał Rybarczyk związany, przez lata kariery artystycznej, jako dyrygent z Operą Wrocławską, Filharmonią Wrocławską, Ośrodkiem PR i TV we Wrocławiu, Wojewódzkim Domem Kultury, Centrum Sztuki IMPART, Agencją Artystyczną Pro Musica, Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Liceum Muzycznym we Wrocławiu, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu oraz Theater Goerlitz /Niemcy/. 

Twórca i wieloletni dyrektor artystyczny Zespołu Kameralnego PR i TV we Wrocławiu, Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk, Chóru Kameralnego Filharmonii Wrocławskiej i szeregu innych zespołów. 

Wystąpił na wielu festiwalach m. in. Wratislavia Cantans, Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu Gaude Mater, Silesia Sonans, Legnica Cantat, Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, festiwalach w Madrycie, Wiesbaden, Rydze, Nancy, Berlinie i Tallinie. 

Koncertował i współpracował z wieloma znakomitymi Artystami: Jerzym Maksymiukiem, Stefanem Stuligroszem, Adamem Hanuszkiewiczem, Josephem Malovanym, Radosławem Żukowskim, Piotrem Łykowskim, Moshe Sternem, Kazimierzem Myrlakiem, Krzysztofem Kolbergerem, Jerzym Mechlińskim, Lwem Kuznietzovem, Andorem Izsakiem, Lindsayem Davidsonem, Bente Kahan, Justyną Steczkowską, Wiesławem Hejną, Romanem Kołakowskim i wieloma innymi. 

Współpracował przy realizacji filmów: „Seszele”, w reż. B. Lindy, „Deszczowy żołnierz” w reż. W. Saniewskiego oraz kilku innych. 

Twórca i dyrektor artystyczny wrocławskich Wieczorów Tumskich, Koncertów Hawdalowych i Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA. 

We wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku powołał do życia cykl „Biblia i Muzyka”, zainicjował warsztaty „Śpiewaj z rabinem, pastorem i księdzem”, założył ponadto dyskusyjny Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. 

Dyrektor artystyczny Fundacji PRO ARTE, dyrektor Agencji Artystycznej Art & Business Direction, przewodniczący zarządu Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021 oraz ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).

Wieczór odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego

Ruszyły zapisy na Warsztaty „Dzieciaki”

Warsztaty „Dzieciaki” to cykl bezpłatnych zajęć z edukacji międzywyznaniowej, podczas których dzieci (w wieku 8-12 lat) mają okazję poznać tradycję wyznania ewangelickiego, katolickiego, prawosławnego i judaizmu. Każde z czterech spotkań koncentruje się na innym wyznaniu. Rozpoczynamy od zwiedzania kościoła lub synagogi z przedstawicielem danego wyznania, następnie dzieci ugruntowują i poszerzają zdobytą wiedzę podczas warsztatów artystycznych.

W tym semestrze będziemy poznawać kulturę wyznań znajdujących się w Dzielnicy oraz ich mniejszości etnicznych. Nauczymy się tańców łemkowskich, stworzymy instrumenty muzyczne oraz zgłębimy zwyczaje żydowskie i katolickie. Dzięki zabawom w przyjaznej atmosferze z bliska przyjrzymy się temu, co dotąd pozostawało obce.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

6.11, 13.11, 21.11 w godzinach 11:00 – 14:00.

Zgłoszenia (wyłącznie na cały cykl) prosimy wysyłać na adres:

warsztaty.dzieciaki@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona.

25 lat Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem!

W poniedziałek 4 października, w przepięknym wnętrzu Synagogi Pod Białym Bocianem, odbędzie się niezwykły koncert jubileuszowy, na który serdecznie zaprasza Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu oraz Fundacja PRO ARTE. Na zaproszenie dyrygenta i dyrektora artystycznego Chóru – Stanisława Rybarczyka, na scenie – oprócz Jubilatów – pojawią się goście specjalni: Anna Maria Jopek, kantor Yoni Rose, Piotr Wojtasik oraz Symfoniczna Orkiestra Jubileuszowa. Koncert otworzy Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu – Klara Kołodziejska.

W 2021 roku przypada jubileusz 25-lecia działalności artystycznej jedynego chóru synagogalnego w Polsce, Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu. Od ćwierć wieku Stanisław Rybarczyk, założyciel, dyrektor artystyczny i dyrygent Chóru wraz ze znakomitymi Śpiewakami, przywołuje do życia muzykę zamordowanych synagog, muzykę, która zamilkła. To dzięki ich działalności muzyka synagogalna odrodziła się na terenie Polski i może być z sukcesem wykonywana w salach koncertowych, synagogach, kościołach, czy podczas występów plenerowych. 25 lat działalności, to pasmo wielu niezwykłych koncertów często w mało oczywistych miejscach, szereg nagranych płyt, a także działalność na rzecz dialogu międzyreligijnego. Misją Chóru jest przywracanie do życia zapomnianych lub zaginionych kompozycji synagogalnych i tę misję udaje się z powodzeniem od lat realizować. Szczególnie ważna dla Zespołu jest prezentacja śpiewów synagogalnych w miejscach, gdzie publiczność nigdy nie mogła się zetknąć z tradycją i kulturą żydowską – a to udaje się dzięki licznym partnerom i przyjaciołom w kraju i poza granicami Polski.

Program koncertu ma ukazać mistrzostwo Chóru i jego różnorodne możliwości wykonawcze, w programie pojawią się: utwory z orkiestrą, organami, solistami, a także a capella. Zaproszenie do udziału w koncercie jubileuszowym przyjęły znakomite osobistości muzycznego świata: obdarzona niezwykłą barwą głosu, wybitna wokalistka – Anna Maria Jopek, zaprzyjaźniony z Chórem kantor Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Frankfurcie nad Menem – Yoni Rose, a także jeden z najwybitniejszych polskich jazzmanów – Piotr Wojtasik. Z pewnością będzie to wieczór pełen muzycznych uniesień!

Nie chcę dokładnie opisywać w tym momencie historii Chóru, trudności z literaturą, nutami, językiem hebrajskim i jidysz, brakiem tradycji wykonawczych w Polsce, a także sukcesów artystycznych, czy też nagrań płytowych. Dzięki niezliczonym ludziom dobrej woli Chór powstał, i już w pierwszym roku działalności wystąpił na przesławnym Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, w Starej Synagodze na Szerokiej… i jaki był to koncert… publiczność szczelnie wypełniła synagogę, a ci którzy się nie dostali do środka, siedzieli na krawężniku wzdłuż ul. Szerokiej. Drzwi i okna synagogi pozostawały otwarte. I tych wielkich wydarzeń przez ćwierć wieku nazbierało się niezliczoną ilość…

Ilość wzruszeń Śpiewaków, Instrumentalistów, wielkich Kantorów, Dyrygenta, a przede wszystkim niepoliczonej Publiczności, wierzę w to głęboko, wypełniła obszerne fragmenty nieba! Pamiętam, jak jeden z krytyków muzycznych napisał: „z pewnością anioły fruwały wówczas pod sufitem Synagogi Pod Białym Bocianem…”. Być może, kiedyś uda mi się opisać tę niezwykłą drogę….

Niech następne lata pracy Chóru przyniosą kolejne wielkie sukcesy i niech niezwykłe umiejętności śpiewaków wypełnią radością słuchaczy w tych znanych już miejscach koncertów, ale i w tych, gdzie jeszcze nie rozbrzmiały! Stanisław Rybarczyk

Dofinansowano ze środków: Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje 2021, Miasta Wrocław oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

25 lat Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem
Koncert Jubileuszowy
4.10.2021, poniedziałek, godz. 19:00
Synagoga Pod Białym Bocianem, Wrocław
ul. Pawła Włodkowica 7

Anna Maria Jopek – wokal
Yoni Rose – kantor
Piotr Wojtasik – trąbka

Magdalena Dynowska – sopran
Piotr Bunzler – tenor
Piotr Rojek – organy, fortepian

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem
Symfoniczna Orkiestra Jubileuszowa

Stanisław Rybarczyk – dyrygent

W programie: muzyka synagogalna i tradycyjna

Bilety: 60 zł (normalne), 50 zł (ulgowe: uczniowie, studenci, seniorzy)

Do nabycia: w serwisie Ticketmaster (www.ticketmaster.pl), w sieci sklepów Media Markt, w Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej przy ul. św. Antoniego 8 oraz
na 2 godziny przed koncertem w Synagodze Pod Białym Bocianem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie koncertu.


Organizatorzy:
Fundacja „PRO ARTE”
Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu

Współorganizator:
Agencja Art & Business Direction

Mecenat:
Miasto Wrocław
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.simcha.art.pl
www.proarte.org.pl
www.facebook.com/GminaZydowska
www.facebook.com/ChorSynagogalny

Salon Wzajemnego Szacunku

Po przerwie wracamy do tradycyjnej formuły spotkań w ramach Salonu Wzajemnego Szacunku w Dzielnicy Czterech Wyznań.

Zapraszamy serdecznie we czwartek 30 września o 19:00 do Sali Świętej Rodziny przy parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja ul. św. Antoniego 30. Gościem Salonu będzie paulin z wrocławskiego klasztoru, ojciec Marcin Wirkowski OSPPE. Wygłosi wykład „W obronie godności – moje doświadczenie apostolskie na Ukrainie”. O. Marcin Wirkowski jest znawcą m. in. tradycji żydowskiej, w tym chasydyzmu i frankizmu.

Swoją posługę duszpasterską pełnił dwukrotnie na Ukrainie, gdzie w sumie spędził osiem lat. Przez sześć lat był także przełożonym i proboszczem na Łotwie. Przez pięć lat z zamiłowania studiował język hebrajski, a Torę jako część Tanachu – Świętej Biblii – zgłębia regularnie do dzisiaj.

Czwartkowy Salon poprowadzi Stanisław Rybarczyk.

Zmarł ks. mitrat Eugeniusz Cebulski

foto: AC

14 czerwca 2021 roku odszedł do Pana ks. mitrat Eugeniusz Cebulski, założyciel i wieloletni proboszcz prawosławnej parafii śww. Cyryla i Metodego na Piasku we Wrocławiu. Zasłużony kapłan, ojciec duchowy kilku pokoleń prawosławnych na Dolnym Śląsku, założyciel parafii św. Archanioła Michała w Sokołowsku, a także inicjator powołania tam Prawosławnego Domu Wielkiej Księżnej Św. Męczennicy Elżbiety Fiodorownej, ponadto krzewiciel kultury prawosławnej, tropiciel śladów misji cyrylometodiańskiej na Dolnym Śląsku i propagator dialogu ekumenicznego.

Ks. mitrat Eugeniusz Cebulski był bardzo blisko związany z Dzielnicą Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu, od samego początku jej powstania, a następnie, od stycznia 2005 roku, aktywnie współpracował z naszą Fundacją. Doskonale pamiętamy Jego prelekcje o istocie prawosławia w ramach Salonu Dzielnicy czy Jego udział w debatach w ramach paneli „Droga ku tolerancji”.

Całkiem niedawno, bo 3 marca 2019 r., obchodziliśmy uroczyście przeszło pięćdziesięciolecie posługi kapłańskiej oraz osiemdziesięciolecie urodzin tego zasłużonego kapłana.

Życie o. Eugeniusza Cebulskiego stało się źródłem inspiracji nie tylko dla społeczności naszej Dzielnicy, ale także dla świata, historyków i ludzi nauki na tych terenach. Służył On pomocą przy wielu publikacjach naukowych i popularnonaukowych, dotyczących prawosławia na Dolnym Śląsku.

Służbę wparafii prawosławnej na wrocławskim Piasku rozpoczął w 1971 roku. XVII-wieczny kościół św. Anny, przeznaczony na cerkiew, dzięki usilnym staraniom śp. metropolity Bazylego (Doroszkiewicza), znajdował się wówczas w opłakanym stanie. Dzięki inicjatywom i ofiarnej pracy niewielkiej grupy parafian, ks. Cebulski zdołał nie tylko przywrócić świetność tej świątyni, ale stała się ona ważnym miejscem nie tylko na wyznaniowej, lecz także turystycznej mapie Wrocławia.

Ks. Eugeniusz był niezwykle aktywnym kapłanem. Nabożeństwa prawosławne, odprawiane w języku polskim z Jego inicjatywy, stały się wzorem do naśladowania przez wiele parafii w Polsce. Jego wkład w przekłady modlitw z języka starocerkiewnosłowiańskiego na język polski jest dziś niekwestionowany. Przygarniał On do swojej parafii nie tylko prawosławnych mieszkańców Wrocławia i okolic, ale także wielu mieszkających na Dolnym Śląsku: Greków, Bułgarów, Gruzinów, Ukraińców i innych. Dzięki niemu zyskali oninie tylkomożliwość uczestnictwa w Świętej Liturgii, ale też traktowali ks. Cebulskiego jako swojego ojca duchowego.

Przeżywanie śmierci w tradycji prawosławnej, jak pisze abp. prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, dotyczy zarówno zmarłego, jak i jego wspólnoty, z którą żył. Śmierć jest postrzegana jako odejście człowieka do wieczności, ale przecież dotyczy także jego najbliższych. Wierząc w Boże Miłosierdzie i powołanie człowieka do wiecznej kontemplacji Najwyższego, pozostajemy z głębokim szacunkiem i wdzięcznością dla Jego dokonań we Wrocławiu Mieście Spotkań. Zwłaszcza za krzewienie idei szacunku międzywyznaniowego.

W imieniu całej społeczności Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań kierujemy także najszczersze słowa smutku i współczucia matuszce Arlecie Cebulskiej oraz Jego dzieciom ks. prot. Grzegorzowi Cebulskiemu oraz córce Magdalenie wraz z Rodzinami.

WiecznajaPamiat!

ВечнаяЕмуПамять!

Społeczność Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań

Przypisy:

  1. A. Rydzanicz, Aby młodych zafascynować Bogiem…, „Przegląd Prawosławny” 2019 Nr 4 (406)
  2. Abp. Jerzy Pańkowski, Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym, Wyd. Naukowe ChAT, Warszawa 2018
  3. Fot.: http://cerkiewpiaski.wroclaw.pl/?page_id=11

Wesołych Świąt i Chanuki

Okres Świąt Bożego Narodzenia i Chanuki jest doskonałą okazją, aby potwierdzić  niezwykłą łączność, jaka istnieje w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu wśród chrześcijan różnych obrządków i wyznawców judaizmu.  

Tu we Wrocławiu, obok życzeń składanych wiernym w swoich kościołach
i w synagodze, ślemy także świąteczne pozdrowienia sąsiednim wspólnotom w uwielbieniu Jednego Boga i w duchu szacunku dla każdego człowieka.

Życzymy Radosnych, Błogosławionych Świąt oraz spełnienia wszystkich planów w nadchodzącym Nowym Roku 2021

Zarząd Fundacji

„Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”