Niedziela, 21 listopada 2021

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Prorok Daniel w swoim widzeniu mówi o Synu Człowieczym, a kiedy mówi o Jego wiecznym panowaniu, zdaje się widzieć w Nim, kogoś, kto nie jest tylko ,,Człowieczy”. Jakiż bowiem król, ma wieczne panowanie na Ziemi? Władza Syna Człowieczego, jest wieczna, gdyż Królestwo Jego, nie jest z tego świata. I jest to prawda, gdyż KRÓLESTWO CHRYSTUSA – nie jest z tego świata, jak zaświadczył On sam przed Piłatem: ,,Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd” (J 18, 36). A jednak dotyczy świata, w którym i my żyjemy. Daniel, pisze również, że ,,Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie’’ (Dn 7, 14).To tak jakbyśmy słyszeli słowa Jezusa o Kościele zbudowanym na SKALE, wypowiedziane do PIOTRA: ,, Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr=Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt16, 18) i tobie dam klucze królestwa niebieskiego… Kim jest Syn Człowieczy, i czyją władzę przekazał Piotrowi? Jest On oczekiwanym Mesjaszem z rodu Dawida, nie raz określany Synem Dawida. Posiada On władzę równą Bogu Ojcu, gdyż jest jedno z Ojcem, tę władzę przekazał mu sam Ojciec.

Psalmista daje nam jeszcze bardziej wnikliwe zrozumienie, że to panowanie, ten tron, jest NIEWZRUSZONY I TRWA NA WIEKI, i dodaje ,, istniejesz od wieków Boże’’ (por. Ps 93).  A św. Jan w Apokalipsie pisze, że; Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą królów ziemi”, że jest Alfą i Omegą, tym KTÓRY JEST,KTÓRY BYŁI KTÓRY PRZYCHODZI, Wszechmogący”. Jest to niewątpliwie nawiązanie do wydarzenia, które przeżył Mojżesz, gdy usłyszał podobne słowa, w KRZAKU GOREJĄCYM ,,JA JESTEM, KTÓRY JESTEM (Por. Wj 3, 14), jak również słowa które wypowiedział Jezus do Faryzeuszy i Uczonych w Piśmie: ,,Jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich (por. J 8, 24).

Dziś to słowo jest dla ciebie, i dla mnie, po to abyś Chrystusa uczynił Panem i Królem swojego serca, i aby Jego Królestwo stało się twoim, przez ŁASKĘ. Dzięki Jego ŚWIADECTWU – my otrzymaliśmy dostęp do Ojca, w Duchu Świętym, możemy wołać; niech przyjdzie Twoje Królestwo. Przez CHRZEST staliśmy się uczestnikami Jego Boskiego życia, i Jego Wiecznego Kapłaństwa:,,Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą królów ziemi.

Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

0. Marcin Wirkowski

Komentarz katolicki – niedziela 06.06.2015

unnamed

Włoski poeta i krytyk literacki, Arturo Graf, jest autorem takiego powiedzenia: „W podróży życia nie ma dróg płaskich: wszystkie biegną albo pod górę, albo w dół”. I właśnie w tej „podróży życia” wielką rolę odgrywa środowisko, w którym odbywa się ta „podróż życia”. A z kolei w tym środowisku mogą działać różne siły i odgrywać poważną rolę przeróżne sytuacje.

O dwóch z nich mówi dzisiejsza Ewangelia czyli Ewangelia według Marka 3,20-35. Pierwsze środowisko to środowisko złego ducha czyli środowisko szatańskie, w którym zły duch czyni wszystko, by człowiek albo stał się jego sługą, albo by przynajmniej popełnił grzech. Mogą temu służyć nawet środki kultury i dlatego Pedro Alberione pisał: „Żadnego daru Boga tak się nie niszczy jak umysłu, który jest najcenniejszy. Ileż zatrutych pastwisk, zwłaszcza dzisiaj – przez lektury, kino i telewizję!” Człowiek dojrzały i wolny zawsze powinien powtarzać ostre słowa Jezusa: „Zejdź mi z oczu, szatanie!” /Mt 16,23/.

Ale jest również wspaniałe środowisko Boże, środowisko Chrystusa, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” /Dz 17,28/. W tym środowisku działa Duch Święty, który jest źródłem mocy i natchnień, by „nie uwiódł nas szatan” /2 Kor 2,11/, lecz by całe życie było pełnieniem woli Boga i stawało się w każdej chwili „wiarą, która działa przez miłość” /Gal 5,6/. To dzięki takiej wierze każdy wierzący może za Chrystusem mówić o wszystkich ludziach: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” /Mk 3,34-35/.

A zatem trzeba brać pod uwagę środowisko, o którym tak dowcipnie wyrażał się „Przekrój”: „O wszystkim decyduje środowisko. Dlatego anioły fruwające w niebie mają piękne skrzydła, natomiast anioły chodzące po ziemi maja piękne nogi”.

W każdym razie należy ocenić środowisko i trzeba nieustannie pamiętać o przestrodze Jezusa: „Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie?!” /Mt 16,3/.

 

Ks. Roman E. Rogowski

Komentarz katolicki – niedziela 8.01.2015

zosiazzz

ks. Roman E. Rogowski na niedzielę 8 marca, III niedzielę Wielkiego Postu

Wielki Post jest doskonałą okazją, doskonałym czasem, by powrócić do Ewangelii. “Mahatma” Gandhi mawiał: “Byłem przepełniony radością, czytając Ewangelię”, a Charles de Foucault powtarzał: “Chcę wykrzyczeć Ewangelię całym swoim życiem. Powracam do Ewangelii”.

Otóż dzisiejsza Ewangelia mówi przynajmniej o trzech rzeczach: o bogactwie jako bożku, o zmartwychwstaniu i wiedzy Boga. Człowiek nie jest aniołem i do istnienia, do życia potrzebuje rzeczy materialnych, potrzebuje pieniędzy i chleba, jeżeli jednak z tego wszystkiego czyni rzecz najważniejszą, robi z nich swoistego bożka – wtedy dokonuje się rzecz zła, sytuacja bardzo niebezpieczna – i to nie tylko w dziedzinie religijnej, ale także w dziedzinie społecznej. Taka pokusa bogactwa jako bożka zagraża zawsze i wszędzie, zagraża nawet wspólnocie chrześcijańskiej. Warto zatem zapamiętać powiedzenie Cycerona: “Nie być chciwym na bogactwa – to bogactwo!” Dzisiaj Jezus mówi o “świątyni swego ciała”, tego ciała, które jest także naszym ciałem. I otóż to nasze ciało, podobnie jako ciało Jezusowe, jest przeznaczone do cudu zmartwychwstania. I dlatego polecenie Jezusa: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” /Mk 16,15/ należy rozumieć w tym sensie, że jest to Ewangelia życia wiecznego i Ewangelia zmartwychwstania. Jezus “sam wiedział, co się kryje w człowieku” – tym stwierdzeniem kończy się dzisiejsza Ewangelia, co kryje się w każdym z nas…